Ugrás a fő tartalomra

2600 Vác, Naszály út 8.


06 27 316-866/203

Széchenyi 2020

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok. Frissítve: 2021.03.29. 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név)

Váci Szakképzési Centrum

2. Székhely

2600 Vác, Naszály út 8.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

2601 Vác, Naszály út 8.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

06 27 316-866/203

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

-

6. Központi elektronikus levélcím

titkarsag@vaciszc.hu

7. A honlap URL-je

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Elérhetőségek

 

 

 

 

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

10. Az ügyfélfogadás rendje

https://vac.www.szc.edir.hu/karrierII. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Főigazgató: Papolczi Emőke Mária
Telefon: +36-70/669-4927
E-mail: papolczi.emoke@vaciszc.hu

Kancellár: Dudás Tibor
Telefon: +36-70/669-4923
E-mail: dudas.tibor@vaciszc.hu

Főigazgató-helyettes: Gombos Péter
Telefon: +36-70/669-4932
E-mail: gombos.peter@vaciszc.hu

Gazdasági vezető: Ámánn Edina
Telefon: +36-30/525-7727
E-mail: amann.edina@vaciszc.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

nincs

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

nem releváns

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

nem releváns

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

 

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

nincs

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

nem releváns

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

nem releváns

 

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

nincs

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

nem releváns

 

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve:
Fenntartó:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1. Telefonszám: +36-1-795-1700
Fax: +36-1-550-3944
E-mail: 
Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefonszám: +36-1-477-5600, +36-1-303-9300
E-mail: 
Honlap: https://www.nive.hu/

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760. Telefon: +36 1 477 5600, +36 1 303 9300
Honlap: https://www.nive.hu
E-mail: 

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: 
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: 
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

 

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

nincs

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

nem releváns

  Szervezeti ábra

Letöltés

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok. 

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre. Frissítve: 2024.01.04.

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

nem releváns

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

nem releváns

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

nem releváns

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

nem releváns

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

nem releváns

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

nem releváns

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

nem releváns

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

nem releváns

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

nem releváns

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

nem releváns

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

 

 

 

 

nem releváns

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A költségvetési szerv közfeladata:
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladatok ellátása.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

Szakágazat száma: 853200

Szakágazat megnevezése:
Szakmai középfokú oktatás

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, gimnáziumi nevelést-oktatást, szakgimnáziumi nevelést-oktatást (kifutó), kollégiumi alapfeladatot, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát.

Részt vesz az Arany János Tehetséggondozó Program, Arany János Kollégiumi- Szakközépiskolai Program keretében folyó nevelés-oktatásban. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

nem releváns

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

nem releváns

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

nincs

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A Váci Szakképzési Centrum alaptevékenysége keretében a szakképzésről szóló törvényben meghatározott adatokat kezel a tanulói jogviszonnyal, a felnőttképzési jogviszonnyal, valamint vizsgára jelentkezőkkel kapcsolatosan, illetve kezeli alkalmazottai, megbízottai, vele szerződéses jogviszonyban levők adatait mind magánszemélyek mind gazdálkodó szervezetek tekintetében.

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A Váci Szakképzési Centrum – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférést a Váci Szakképzési Centrum adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igényes teljesítésének, továbbá kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatában meghatározott kérelem útján, illetve a honlapon közzétételre kerülő jelen közzétételi lista útján teszi lehetővé.
A Centrum által kezelt adatok megismerése iránti igényt szóban, írásban, vagy elektronikus úton lehet benyújtani.

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A Váci Szakképzési Centrum a másolatkészítési költségek megállapítása során a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben és az Önköltség számítás rendje szerint meghatározott költségtérítés összeget alkalmazza.

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

A kiadvány a Váci Szakképzési Centrum DKA termében található eszközök működését mutatja be.

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Online megtekinthetők és letölthetők a Váci Szakképzési Centrum honlapjáról, Facebook oldaláról.

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Az anyag ingyenesen hozzáférhető.

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

nem releváns

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

nem releváns

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

nem releváns

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

nem releváns

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

nem releváns

 

 

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

nem releváns

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

nem releváns

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

nem releváns

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

nem releváns

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

nem releváns

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

nem releváns

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

nem releváns

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

nem releváns

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

nem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Váci Szakképzési Centrum

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

2600 Vác, Naszály út 8.

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Dr. Altsach Andrea

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nem releváns

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

nem releváns

  Jogszabályok

Letöltés

  Alapító okirat

Letöltés

  Adatkezelési szabályzat

Letöltés

  Közérdekű adat megismerése – igénybejelentés

Letöltés

Gazdálkodási adatok

3. Gazdálkodási adatok.  (Frissítve: 2024.06.07)

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések listája (Frissítve: 2023.08.28)

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései (Frissítve: 2024.06.07.)

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

nem releváns

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

nem releváns

V. Közzétételi egység: Működési statisztika. Frissítve: 2024.06.04

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

3.2. Költségvetések, beszámolók (Frissítve: 2024.06.06.)

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak (Frissítve: 2024.06.06.)

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

II. Közzétételi egység: Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

nem releváns

III. Közzétételi egység: Szerződések (Frissítve: 2024.06.07.)

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

nem releváns

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések. Frisítve: 2024.06.04

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés (Frissítve: 2022.05.19)

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

  Zárszámadás 2019

Letöltés

  Éves költségvetési beszámoló jóváhagyott, aláírt 2019

Letöltés

  Éves beruházásstatisztikai jelentés, 2020

Letöltés

  Ellenőrzések közzététele, 2020

Letöltés

  Közbeszerzési terv 2020

Letöltés

  ÁSZ jelentés, 2020

Letöltés

  Közbeszerzési eljárások, 2020

Letöltés

  Éves költségvetési beszámoló jóváhagyott, aláírt 2020

Letöltés

  KSH beruházási stat. jelentés 2020 I. negyedév

Letöltés

  KSH beruházási stat. jelentés 2020 II. negyedév

Letöltés

  KSH beruházási stat. jelentés 2020 III. negyedév

Letöltés

  KSH beruházási stat. jelentés 2020 IV. negyedév

Letöltés

  KSH jelentés a szálláshelyekről 2020

Letöltés

  Nettó 5 Millió Ft feletti szerződések, 2020

Letöltés

  2020 Úniós pályázatok

Letöltés

  2021 Beruházás statisztikai éves jelentés

Letöltés

  2021 Beruházás stat. jelentés I. negyedév

Letöltés

  2021 Beruházás stat. jelentés II. negyedév

Letöltés

  2021 Beruházás stat. jelentés III. negyedév

Letöltés

  2021 Beruházás stat. jelentés IV. negyedév

Letöltés

  2021 Létszám és bérek

Letöltés

  2021 Személyi juttatások, I. negyedév

Letöltés

  2021 Személyi juttatások, II. negyedév

Letöltés

  2021 Személyi juttatások, III. negyedév

Letöltés

  2021 Nettó 5 Millió Ft feletti szerződések

Letöltés

  2021 Úniós pályázatok

Letöltés

  2021 Jóváhagyott beszámoló

Letöltés

  21. századi szakképző intézményfeljesztési közbeszerzési terv

Letöltés

  2022 Uniós pályázatok

Letöltés

  2022 Létszám és bérek, I. negyedév

Letöltés

  2022 Létszám és bérek, II. negyedév

Letöltés

  2022 Létszám és bérek, III. negyedév

Letöltés

  2022 jóváhagyott beszámoló

Letöltés

  2022 Közbeszerzési terv

Letöltés

  2022 Elemi jóváhagyott, aláírt költségvetés

Letöltés

  2022 KSH Beruházás stat. jelentés I. negyedév

Letöltés

  2022 KSH beruházási stat. jelentés II. negyedév

Letöltés

  2022 KSH beruházási stat. jelentés III. negyedév

Letöltés

  2022 KSH 2237 Beruházás stat. IV. név

Letöltés

  2022 KSH 2240 éves beruházásstatisztikai jelentés

Letöltés

  2022 Nettó 5M Ft feletti szerződések

Letöltés

  2022 Létszám-bér éves

Letöltés

  2022 "Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Letöltés

  2023 "Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Letöltés

  2023 Közbeszerzési terv

Letöltés

  2023 2237 Beruházási stat. I. negyedév

Letöltés

  2023 Beruházási statisztika II. negyedév

Letöltés

  2023 Beruházási statisztika III. negyedév

Letöltés

  2023 Beruházási statisztika III. negyedév - ÚJ

Letöltés

  2023 Beruházási statisztika IV. negyedév

Letöltés

  2023 Személyi juttatások, II. negyedév

Letöltés

  2023 Személyi juttatások 2023, létszám III. negyedév

Letöltés

  2023 Uniós projektek és egyéb hazai, nemzetközi pályázatok

Letöltés

  2023 éves Beruházási statisztikai jelentés

Letöltés

  2023 Személyi juttatások

Letöltés

  2023 Jóváhagyott, aláírt elemi költségvetés

Letöltés

  2023 Ötmilló forint feletti szerződések

Letöltés

  2024 Beruházási statisztika I. negyedév

Letöltés

  2024 személyi juttatások, I. negyedév

Letöltés

  2024 Jóváhagyott elemi költségvetés

Letöltés

  2024 ÁSZ rapid jelentés

Letöltés

Archívum

 

2022

SZMSZ

2021

Éves beruházási statisztikai jelentések

Éves beruházásstatisztikai jelentés 2021

KSH 2237 Beruházás 2021 I. negyedév

KSH 2237 Beruházás 2021 II. negyedév

KSH 2237 Beruházás 2021 III. negyedév

KSH 2237 Beruházás 2021 IV. negyedév

Személyi juttatások (A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok)

Személyi juttatások, létszám 2021-ben

Személyi juttatások (A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege)

2020

Éves beruházási statisztikai jelentések

Éves beruházásstatisztikai jelentés 2020

 
 
 
 
 

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Jóváhagyott  2020 évi beszámoló

2019

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Jóváhagyott  2019 évi beszámoló

 

 KIMIKK
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Váci Szakképzési Centrum

   2600 Vác, Naszály út 8.

  • Telefon: 06 27 316-866/203

   E-mail: titkarsag@vaciszc.hu

   OM azonosító: 203065

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001404/2016


  2024Váci Szakképzési Centrum